eIDAS

Nařízení eIDAS & související právní úprava oblasti služeb vytvářejících důvěru v ČR

Dne 19. září 2016 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, a související změnový zákon č. 298/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Cílem zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce je adaptace právního řádu České republiky na přijetí nařízení eIDAS pro oblast služeb vytvářejících důvěru. V zákoně je upraveno pouze to, co nařízení výslovně nechává na úpravu vnitrostátním právním řádem. Úprava obsažená v zákoně proto zejména stanoví některé postupy poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru a požadavky na služby vytvářející důvěru a pravidla elektronického podepisování, elektronického pečetění a opatřování dokumentů elektronickými časovými razítky.  Zákon rovněž stanovuje Ministerstvo vnitra jako orgán dohledu nad poskytovateli služeb vytvářejících důvěru.