ZÁKON č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

Dodržujete zákon č. 106/1999 Sb., informační zákon (dále jen InfZ.) a stali jste se jeho obětí?

Máte v obci „šikanátora“, který jej zneužívá pro svoji potěchu?

Anonymizujete správně osobní údaje subjektů údajů, chráníte obchodní tajemství?

Správně rozlišujete, když si podá žádost občan obce, zastupitel, PO – jednatel? A co když je vším naráz?

Neodpovídáte na žádosti, které žádostí ani nejsou, takže na ně nemusíte reagovat?

Nebojte se na nás obrátit. InfZ řešíme dnes a denně. Víme, jak lidi, kteří jej zneužívají zpomalit a zastavit pomocí právní cesty.
Natavíme právní mantinely, které při správném dodržování Vám zaručí, že Vás nikdo nenapadne ohledně např. GDPR.