Registr smluv (ISRS)

Řídíte se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)?

Vkládáte smlouvy do tohoto systému?

Anonymizujete správně osobní údaje uváděné ve smlouvách, a nejen osobní údaje, ale chráníte obchodní tajemství?

Co  je Registr smluv?

Všechny státní a veřejnoprávní instituce, územně samosprávné celky, státní podniky, právnické osoby, v nichž má většinovou majetkovou účast stát nebo územní samosprávný celek a další instituce definované tímto zákonem mají od 1. 7. 2016 povinnost zveřejňovat nově uzavírané smlouvy s plněním nad 50 tis. Kč bez DPH v registru smluv. Smlouvy musí být publikovány v otevřeném a strojově čitelném formátu včetně metadat.

Registr smluv je informačním systémem zřízeným podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Správcem i provozovatelem Informačního systému registru smluv (dále též ISRS) je Ministerstvo vnitra.

Zákonná povinnost publikace smluv platí pro:

 • Česká republika – orgány státní správy;
 • územní samosprávné celky, včetně městských částí nebo městských obvodů územně členěných statutárních měst nebo městských částí hlavního města Prahy;
 • státní příspěvkové organizace;
 • státní fondy;
 • veřejné výzkumné instituce nebo veřejné vysoké školy;
 • dobrovolné svazky obcí;
 • regionální rady regionu soudržnosti;
 • příspěvkové organizace územních samosprávných celků;
 • ústavy založené státem nebo územními samosprávnými celky;
 • obecně prospěšné společnosti založená  státem nebo územními samosprávnými celky;
 • státní podniky nebo národní podniky;
 • zdravotní pojišťovny;
 • Český rozhlas;
 • Česká televize;
 • právnické osoby, v níž  má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními  samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby.
Společnost CHYTRÉOBCE s.r.o. Vám s tímto zákonem ráda pomůže.

Umíme jej implementovat, dle právních norem a pravidel, jak je stanovuje zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).